W związku z tym, że nadal nie wiem jak rozwiązać problem z interfejsem użytkownika skupiłem się na backendzie. I dziś mogę zaprezentować zmiany, które zaszły w aplikacji. Nie ma ich wiele, ale każdy postęp cieszy :)

Rejestracja użytkownika

Po pierwsze wzbogaciłem klasę UserService o nową metodę Register, która pozwala na rejestrację użytkowników w systemie. Założenie jest takie, że w systemie mogą istnieć użytkownicy z unikalnym adresem email. Zatem jeśli nowy użytkownik użyje adresu email, który został już użyty przy rejestracji, wtedy aplikacja zwróci wyjątek. Następnie tworzę nową instancję klasy User i dodaje ją do bazy danych za pomocą repozytorium.

public void Register(string email, string password)
{
  var user = _userRepository.Get(email);

  if(user != null)
  {
    throw new Exception($"User with {email} already exist.");
  }

  user = new User(email, password);
  _userRepository.Add(user);
}

Zmiany w kontrolerze, kod statusu HTTP

Dalsze zmiany pojawiły się w kontrolerze obsługującym użytkowników UserController. Ze zmian kosmetycznych usunąłem prefiks /api, który był zbędny. Obecnie atrybut obsługujący routing wygląda tak: [Route("/users")].

public IActionResult Get()
{
  var users = _userService.GetAll();
  return Ok(users);
}

[HttpGet("{email}")]
public IActionResult Get(string email)
{
  var user = _userService.Get(email);
  if (user == null)
  {
    return NotFound();
  }
  return Ok(user);
}

[HttpPost]
public IActionResult Post([FromBody]CreateUser request)
{
  if (request == null)
  {
    return BadRequest();
  }

  _userService.Register(request.Email, request.Password);

  return Created($"/users/{request.Email}", request);
}

Po pierwsze każda metoda w tej chwili zwraca obiekt typu IActionResult jest to zgodne z dobrymi praktykami MVC i powoduje, że nie trzeba określać dokładnego zwracanego typu.

Po drugie w tej chwili każda metoda zwraca kod statusu HTTP, co jest zastosowaniem kolejnego dobrego wzorca, ponieważ będzie zwracany za każdym razem poprawny status kodu żądania HTTP.

Zgodnie z tym istnieje 5 podstawowych grup odpowiedzi HTTP:

 • informacyjne,
 • powodzenie,
 • przekierowanie,
 • błąd aplikacji klienta
 • błąd serwera HTTP.

Oczywiście to programista decyduje o tym w jakiej sytuacji jaki kod powinien być zwrócony. W moim przypadku dla pierwszego żadania zawsze zwracam Ok(), co oznacza kod 200, czyli żądanie zakończyło się powodzeniem. W drugim żądaniu, jeśli użytkownik o podanym adresie email nie został znaleziony za pomocą metody NotFound(), które zwraca odpowiedź o kodzie 404. W trzecim żądaniu zwracam BadRequest() jeśli polecenie nie zostanie poprawnie zinterpretowane - kod błędu 400 oraz Created(), jeśli nowy użytkownik zostanie poprawnie utworzony, co równoznaczne jest z kodem 201. Wszystkie metody zwracające kody HTTP można znaleźć tutaj.

Pierwsze żądanie POST

Brak interfejsu użytkownika spowodował, że musiałem znaleźć rozwiązanie na zrealizowanie żądania POST, dokładnie rzec biorąc rejestrację nowego użytkownika aplikacji. Jako narzędzie do testów sprawdził się POSTMAN. Dzięku niemu zrealizowałem pierwsze żądanie POST, które obsługiwane jest przez aplikację poprawnie, oczywiście po drodze nie obyło się bez małych problemów. Istotny jest tutaj atrybut [FromBody], który mapuje obiekt JSON, na obiekt POCO. Jako dowód zrzut ekranu z POSTMANA, jak widać na ekranie cała operacja zakończyła się sukcesem, został zwrócony kod odpowiedzie 201.

Postman