Do tej pory przekazywałem bezpośrednio w kodzie ręcznie ConnectionString, co jest rozwiązaniem mało efektownym i efektywnym, najdelikatniej mówiąc. Do tego, jeżeli chciałbym w przyszłości używać dwóch różnych baz danych w zależności od środowiska: produkcyjne lub deweloperskie, musiałbym poszukać każdego wystąpienia ConnectionString i go odpowiednio zmodyfikować. Microsoft w ASP.NET Core ułatwił to zadanie udostępniając w Microsoft.Extensions.Configuration API konfiguracyjne.

Z czym to się je?

W skrócie API konfiguracyjne pozwala na odczytanie i konfigurację aplikacji za pomocą pary klucza i wartości. Do tego każda taka para może zostać pogrupowana w wielo-poziomową hierarchię.

Poniżej znajduje się domyślny plik appsettings.json, w którym przechowywana jest konfiguracja utworzona wraz z nowym projektem.

{
 "Logging": {
  "IncludeScopes": false,
  "LogLevel": {
   "Default": "Debug",
   "System": "Information",
   "Microsoft": "Information"
  }
 }
}

Microsoft nie ogranicza się do plików JSON. API pozwala na odczytanie i deserializacje danych m.in. z:

 • plików (INI, JSON, XML),
 • linii poleceń,
 • zmiennych środowiskowych,
 • obiektów In-Memory,
 • Azure Key Vault.

W praktyce

Aby móc odczytać konfigurację należy utworzyć instancję ConfigurationBuilder. Argumentem metody SetBasePath jest ścieżka w której znajdują się pliki konfiguracyjne, domyślnie główny katalog z projektem. Następnie do konfiguracji dodawane są dwa pliki JSON. W pierwszym pliku appsettings.json optional: false wskazuje, że plik jest wymagany do uruchomienia aplikacji. Próba uruchomienia aplikacji bez tego pliku konfiguracyjnego zakończy się wyjątkiem. Drugi plik już nie jest wymagany. API konfiguracyjne będzie poszukiwać appsettings.<EnvironmentName>.json, gdzie <EnvironmentName> jest wartością zmiennej środowiskowej ASPNETCORE_ENVIRONMENT, więcej o tym w następnym akapicie.

var builder = new ConfigurationBuilder()
  .SetBasePath(env.ContentRootPath)
  .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true)
  .AddJsonFile($"appsettings.{env.EnvironmentName}.json", optional: true)
  .AddEnvironmentVariables();
Configuration = builder.Build();

W swoim projekcie do pliku konfiguracyjnego dodałem ConnectionString.

{
 "ConnectionStrings": {
  "DefaultConnection": "Data Source=localhost;Database=Databoard;User ID=sa;Password=4BEsFpaq"
 }
}

Aby odczytać jego wartość i przekazać ją dalej do aplikacji mogę to zrobić na kilka sposobów:

 • var connectionString = Configuration["ConnectionStrings:DefaultConnection"];,
 • var connectionString = Configuration.GetValue<string>("ConnectionStrings:DefaultConnection");.

Powyżej przedstawiłem najprostsze rozwiązanie. Nieco bardziej skomplikowane rozwiązanie umożliwia silnego typowania, poprzez deserializację konfiguracji na obiekty klasy POCO, którą należy wcześniej utworzyć i musi ona odpowiadać strukturze pliku konfiguracyjnego. Po więcej odsyłam do dokumentacji.

Zmienne środowiskowe

Jak już wcześniej wspomniałem można mieć pliki konfiguracyjne odpowiednie dla środowiska, w którym została uruchomiona aplikacja. Informacje o aktualnym środowisku uruchomieniowym powinna przechowywać zmienna ASPNETCORE_ENVIRONMENT, którą definiuje się różnie w zależności od systemu operacyjnego:

 • MS Windows - set ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development,
 • Linux - export ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development.

Uwaga MS Windows nie rozróżnia przy interpretacji ASPNETCORE_ENVIRONMENT wielkości znaków, Linux już natomiast tak. Dobrą praktyką jest przypisywanie wartości Development, Staging, Production.

Dzięki temu zabiegowi aplikacja sama będzie rozróżniać środowisko uruchomieniowe i stosować odpowiednią konfigurację.